Dramatori bieden de mogelijkheid om als basisschool aan te sluiten op de omgang bij de kinderen thuis met geloof en betekenisgeving van het leven: de multiculturele diversiteit.


Ieder is gelijkwaardig aan elkaar. Doel is de ene waarheid niet boven een andere te stellen en het stimuleren van denkprocessen. De religie op zich laat ik buiten beschouwing in mijn lessen, maar de spiritualiteit van de kinderen kan via verhalen - en het spelen daarmee - wel worden vergroot.

Alle soorten scholen
Godsdienstige vorming op de protestants-christelijke en katholieke basisscholen is erop gericht, dat de leerlingen vanuit hun leefwereld in contact komen met de christelijke traditie, zoals die vorm krijgt in bijbelverhalen, feesten en reflectie over levensvragen.

Via Dramatori kunnen kinderen de religieuze symbolische en beeldende taal van een boek als de bijbel leren kennen en onderzoeken. Ook komen ze in aanraking met andere godsdiensten en levensbeschouwingen en leren zij deze te benaderen vanuit een kritische houding die gekenmerkt wordt door openheid en respect. Integratie en sociale cohesie worden hierdoor versterkt.

Ook op
openbare scholen is vaak ruimte voor de multiculturele identiteit. Hoewel de scholen niet actief betrokken zijn bij de verschillende religieuze vieringen, kan er ruimte geboden worden om leerlingen in contact te brengen met elkaars godsdienstige en spirituele achtergronden. Via Dramatori kan dit gestalte krijgen, kernverhalen uit de verschillende wereldgodsdiensten komen aan bod. In het trainingsprogramma voor leerkrachten is dit een apart onderdeel.In de buik van deze man zitten samen vijf verschillende dieren. Kunnen ze praten?

Op alle informatie van deze site is copyright van toepassing.