Een opsomming van de voor Dramatori relevante kerndoelen


Communicatieve vaardigheden komen in veel van de kerndoelen terug. Ze zijn leergebied-overstijgend en variëren van zelfkennis tot steun tot luisteren naar elkaar. De multiculturele samenleving wordt met name genoemd. In de dramatische acties van Dramatori kunnen veel van deze vaardigheden op school speels ontdekt en geoefend worden.


Een tocht door de bergen, op zoek naar het lekkerste eten van de hele wereld; de Koning kan niet wachten.

Uit de herziene Kerndoelen 2002
Deze kerndoelen zijn genummerd van 1 tot en met 58.
Ik geef de relevante nummers en onderwerpen hier weer die van toepassing zijn op het werken met Dramatori.

Nederlandse taal: mondelinge taalvaardigheid
* 1, 2, 3 (spreken en luisteren)
* 12 woordenschat

Oriëntatie op jezelf en de wereld: problemen oplossen, sociaal gedrag, oriënteren op het 'cultureel erfgoed' in de wereld, vroeger en nu. Rollen spelen, verkennen van onderling gedrag, reflektie op het deelnemen aan de samenleving.
* 37 respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen
* 38 geestelijke stromingen in de multiculturele samenleving

Tijd (= geschiedenis)
* 51 gebruik kunnen maken van historische bronnen en tijdsindeling
* 52 aspekten leren kennen van verschillende tijdsvakken

Kunstzinnige oriëntatie: openstaan voor een ruime culturele diversiteit
* 54 je kunnen uitdrukken in beeld, taal, muziek, spel en beweging
* 55/56 kunst- en cultuurbeschouwing: reflektie op en kennis van hedendaagse kunstuitingen en het cultureel erfgoed;

Bewegingsonderwijs en spel
* 57 bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren

Bij het laatste leergebied lijkt drama nauwelijks te passen in de omschrijving van de commissie. Alleen eventueel onder: ‘gezamenlijk regels afspreken en naleven’. Drama in het algemeen wordt door hen doorverwezen naar het zogeheten door de school zelf te bepalen ‘
differentieel deel’. De eerder beschreven leergebieden behoren tot het voorgestelde kerndeel.

Informatie:
Rijksoverheid
Kerndoelen Basisonderwijs


Mag je binnen komen? Haas is ziek.
Op alle informatie van deze site is copyright van toepassing.